Algemene huurvoorwaarden

WERVIN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

 

Artikel 1 Huurovereenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds WerVin en anderzijds met een in de overeenkomst genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

 

Artikel 2 Duur van de overeenkomst.

2-1 Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.

2-2 Bij het vaststellen van de tijdsduur van een verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

 

Artikel 3 Levering en terugbezorging verhuurde goederen.

3-1 De huurder dient zelf gehuurde goederen bij WerVin op te halen en bij beëindiging van het huurcontract, aan WerVin terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat WerVin zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij de huurder er voor dient zorg te dragen dat WerVin de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/gelost kan bereiken via begaanbare weg.

Indien WerVin zich zal belasten met het brengen en/of terugbezorgen van het gehuurde, zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien bij aflevering door de huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt WerVin zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

Artikel 4 Leveringstermijn.

Indien WerVin zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan huurder te bezorgen, zal WerVin er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

 

Artikel 5 Reclame en controle op goede staat van verhuurde goederen.

5-1 De huurder is verplicht terstond na levering van de goederen en eventuele diensten, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Indien het een of ander onjuist mocht zijn, dient de huurder WerVin, terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering WerVin wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt huurder geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

5-2 WerVin dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

5-3 Indien de reclame naar het oordeel van WerVin juist is, zal WerVin hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende verhuurtransactie, hetzij de verhuurde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 6 Verplichtingen huurder.

6-1 De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om:

a.       De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschiften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld te behandelen.

b.       Geen verandering aan de gehuurde goederen aan te brengen.

c.       WerVin te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.

d.       Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en WerVin te vrijwaren.

e.       Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van WerVin te doen geschieden.

6-2 De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:

a.       De voor het gehuurde of de betreffende activiteit benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.)

b.       Het terrein c.q. ruimte waar het gehuurde materiaal wat bij de promotionele activiteit wordt ingezet dient te worden geplaatst.

c.       Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van het onderhavige materiaal.

d.       Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het onderhavige materiaal benodigde energie.

 

Artikel 7 Veiligheid.

7-1 Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, doch indien WerVin het verhuurde met bemanning verhuurt, dan zal WerVin op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de desbetreffende materialen.

7-2 Indien WerVin deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is WerVin gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening te brengen.

 

Artikel 8 Reparatie.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van niet-vakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

 

Artikel 9 Waarborgsom.

9-1 De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan WerVin een door haar vast te stellen waarborg te geven.

9-2 WerVin houdt zicht het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel “opzegging/ontbinding” lid 2 bedoeld.

9-3 WerVin is verplicht deze waarborgen bij beëindiging van het huurcontract, indien op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens WerVin  heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

 

Artikel 10 Verzekering.

De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld en de huurder zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstel, beschadiging etc. o.a. ten gevolge van brand.

 

Artikel 11 Schade en gebreken.

11-1 De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan WerVin te melden. Zonder toestemming van WerVin mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal WerVin slechts in haar eigen, of in een door haar aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten

11-2 Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. WerVin is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren.

11-3 Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparatie door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid.

12-1 Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, aanvaardt WerVin  geen aansprakelijkheid. Huurder zal WerVin  ter zake voor alle vorderingen van derden vrijwaren.

12-2 De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

12-3 De aansprakelijkheid van WerVin voor door de huurder te lijden schade, is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij van WerVin, doch in ieder geval tot het totale (factuur)bedrag van hetgeen huurder terzake de betreffende overeenkomst aan WerVin verschuldigd is.

 

Artikel 13 Mededelingsverplichtingen huurder.

13-1 Huurder dient WerVin onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van WerVin dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.

13-2 Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

 

Artikel 14 Annulering.

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken of diensten bedraagt de schadeloosstelling:

–        bij annulering tot 30 dagen voor de ingangsdatum 50% van de totaalprijs,

–        bij annulering binnen  30 dagen voor de ingangsdatum 75% van de totaalprijs.

 

Artikel 15 Opzegging/ontbinding.

15-1 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij WerVin. Indien partijen zijn overeengekomen, dat WerVin  bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.

15-2 Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin ze verstrekt zijn, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van WerVin  worden gesteld. Indien daarbij zou blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is WerVin gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

Indien het gehuurde volgens gemaakte afspraken door WerVin gereinigd zal worden mag huurder de desbetreffende reiniging niet anders uitvoeren dan voor het ongestoord gebruik van het gehuurde noodzakelijk is.

15-3 Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is WerVin bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

15-4 Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit

artikel bepaalde, is WerVin gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van WerVin  op verdere schadevergoeding.

 

Artikel 16 Vervanging.

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan WerVin terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan WerVin een door haar te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

 

Artikel 17 Retourneringen.

Retournering van verbruiksgoederen bij een verhuurd object is uitsluitend en alleen mogelijk van die goederen die nog niet zijn aangebroken en pas na toestemming van WerVin, tenzij schriftelijk van tevoren anders is overeengekomen.

 

Artikel 18 Wijzigingen.

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk is overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken –ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt- zijn niet geldig voor zover zij met bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 

Artikel 19 Betaling.

19-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, (bij levering en plaatsing) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

19-2 WerVin is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de huurder een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.

19-3 WerVin is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de huurder alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

19-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van €35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat WerVin zich heeft verzekerd van hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht.

Op alle door WerVin gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

 

Artikel 21 Geschillen.

Terzake alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, is bij uitsluiting bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van WerVin.